عوامل موفقیت

احساسات و عواطف نقش تعیین کننده ای در موفقیت فرد دارند. کسانی که دارای احساسات مثبت هستند از خود گوئیهای مثبت نیز استفاده می کنند و گفتار مثبت توان فرد را برای مقابله با مشکلات دو چندان کرده و قدرت خلاقیت و نوآوری حتی در سخت ترین شرایط را به فرد می دهد نوشته زیر که از کتاب «راز موفقیت» آقای آنتونی رابینز اقتباس شده راهکارهای پیشنهادی برای تغییر نگرش و احساس را بیان میکند. با آرزوی موفقیت برای شما.

 

احسا س نیروبخش شماره 1

احسا س عشق و صمیمیت رادر خود تقویت کنید.این عقیده جالب رادر کتابی خوانده ام که (ھر گفتگو یاارتباط، پاسخی است به محبت و یا فریادی است برای کمک). اگر کسی با حالت خشم و رنجش پیش شمابیاید و شما مرتباٌ با عشق وگرمی به او پاسخ دھید، بالاخره حالت آن شخص دگرگون می شود و فشار عصبی وی از میان می رود.

احسا س نیروبخش شماره 2

احسا س قدرشنا سی و سپا س رادر خود تقویت کنید.این عواطف از معنوی ترین احساسات ما ھستند و بیش از ھر چیز، زندگی ما راپر بارمی سازند.با احسا س شکر گزاری بهتر زندگی کنید.

احسا س نیروبخش شماره 3

احسا س کنجکاوی را در خود بوجود آورید. اگر واقعاٌ بخواھید که در تمام مدت عمر رشد و پیشرفت کنید، یاد بگیرید که مانند کودکان، فضول و کنجکاو باشید. افراد کنجکاو ھرگز کسل نمی شوند، و در نظرآنھا زندگی، مطالبه پایان ناپذیر خوشیھاست.

احسا س نیروبخش شماره 4

احسا س شور و ھیجان را در خود تقویت کنید تا ھر مشکلی را بصورت فرصتی در نظر آورید و زندگی خود را با ضرب آھنگی سریعتر پیش ببرید. شوق را در خود شعله ور کنید.و برای این کار از جسم خود کمک بگیرید:تندتر صحبت کنید، تصاویر را سریعتر مجسم کنید، و جسم خود را در جھتی که می خواھید حرکت کنید به جلو برانید.

احسا س نیروبخ ش شماره 5

تفاوت میان ایستایی و پویایی با قدرت تصمیم گیری مشخص می شود. اراده خود را قوی سازید!کافی نیست که به خودفشار بیاورید بلکه باید خود را در حالتی مصمم قرار دھید.

احسا س نیروبخش شماره 6

قابلیت انعطاف داشته باشید.تنھا ھمین یک خصوصیت که بتوانید شیوه کار خود راتغییر دھید موفقیت شما را تضمین می کند .در واقع پیام ھمه نشانه ھای عمل این است که نرمش داشته باشید.در زندگی مواردی ھست که از اختیار شما خارج است .قابلیت انعطاف و عدم تعصب در مورد قوانین فردی، معنایی که به امور می دھید و کارھایی که می کنید، در دراز مدت موفقیت یا شکست و مسلماٌ خوشیھای فردی شما را مشخص می کند.

احسا س نیروبخش شماره 7

ھمیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، باز ھم می توانید. بعلاوه بانیروی توکل و ایمان می توانید از پس شرایط محیط و موقعیتھایی که برایتان تازگی دارند بر آیید.ھم اکنون خود را دارای عواطف مثبت و نیروبخش احسا س کنید و منتظر نشوید که این احساسات ، در آینده ای دور بطور اتفاقی به سراغ شما بیایند.

احسا س نیرو بخش شماره 8

نشاط و خوشدلی ، اعتماد به نفس شما را تقویت و زندگی را دلپذیرتر می سازد و باعث می شود که اطرافیان شما شادی بیشتری را احسا س کنند.خوشدلی به معنی خوش خیالی و فرار از مشکلات نیست بلکه نشانه ھو ش و ذکاوت شماست .چرا که می دانید اگر با لذت زندگی کنید و انوار شادی را به اطراف خود پراکنده سازید می توانید مشکلات زندگی را آسانتر بر طرف سازید.

احسا س نیرو بخش شماره 9

به شادابی جسمی خود توجه کنید.اگر مراقب سلامت خود نباشید، مشکل است که بتوانید از عواطف خود بھره مند شوید.بر عکس عقیده عموم، عدم تحرک باعث ذخیره نیروی جسمی نمی شود. اعصاب انسان برای پیدا کردن انرژی به حرکت نیاز دارند .ھر چه فعالتر باشید، اکسیژن بیشتری به اندامھای شما می رسد و با بالا رفتن سلامت جسمانی برای رفع مشکلات و استفاده از فرصتھا نشاط و شادابی بیشتری پیدا می کنید.

احسا س نیروبخش شماره 10

در نظر من ھیچ احساسی شریفتر از دلسوزی و خدمتگزاری به دیگران نیست.احسا س این که به عنوان یک انسان، چه کسی ھستید، چگونه زندگی کرده اید، گفتار و اعمال شما چه بوده است، و چه اثرات عمیق و معنی داری بر زندگی دیگران گذاشته اید، بزرگترین موھبت زندگی است.رمز زندگی، بخشندگی است. در دو روز آینده ھر گاه دچار یکی از عواطف تضعیف کننده شدید یادتان باشد که به پیام این نشانه عمل توجه کنید.در عین حال که به رفع عواطف منفی می پردازید، از احساسات نیروبخش نیز به عنوان نوشداروی آنھا استفاده کنید.

/ 0 نظر / 12 بازدید