مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی     

آموزش مهارتهای زندگی

 

هدف: افزایش توانایی های روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان به منظور مقابله با مشکلات و کشمکشهای زندگی  پژوهش های بی شماری نشان داده‌اند که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی عاطفی، ریشه‌های روانی اجتماعی(Psychosocial)  دارند.

-     این پژوهش ها سه عامل مهم را با سوء مصرف مواد مرتبط می دانند.

-      1 . پایین بودن عزت نفس

-      2. ناتوانی در بیان احساسات

-      3. فقدان یا کمبود مهارت های ارتباطی

-      بر اساس پژوهشی که در سال 1987 میلادی بر روی 1684 دانش آموز انجام شد، مشخص گردید که سوء مصرف دارو با «استرس» ارتباط دارد .

-     و پژوهش دیگری در سال 1988 نشان داد که اعتیاد به مواد مخدر در مراحل ابتدایی، با ناتوانی در برقراری ارتباط با والدین و همسالان رابطه دارد.

-     بسیاری از پژوهش های علمی حاکی از آنند که پایین بودن عزت نفس با موارد زیر ارتباط دارد:

-    - سوء مصرف الکل و مواد

-    - بزهکاری

-    - بی بند و باری جنسی

-    - افکار مربوط به خودکشی

-     توانایی های روانی – اجتماعی

-     توانایی های روانی اجتماعی (Psychosocial Competence) عبارت است از:

-     آن گروه توانایی هایی که فرد را برای مقابله ی مؤثر و پرداختن به کشمکش ها و موقعیت های زندگی یاری می بخشد.

-     مستقیم ترین روش افزایش توانایی های روانی اجتماعی افراد، «آموزش مهارت های زندگی» است.

-    تعریف مهارت های زندگی

-     اصطلاح مهارت های زندگی در معانی مختلفی به کار رفته است، مانند:‌

-     1_مهارت های مربوط به امرار معاش

چگونه فردی مشغول کار شود، شغل خود را حفظ نماید و ارتقاء یابد.

-     .2 مهارت های مراقبت از خود

(مصرف غذاهای سالم، درست مسواک زدن، رعایت  بهداشت و ...)

-     3. مهارت های مقابله ی منطقی با موقعیت های پرخطر زندگی

-    مانند توانایی نه گفتن در مقابل فشار جمع جهت استفاده از مواد مخدر و...

-     موریس.ای.الیاس از دانشگاه راجرز آمریکا و مؤلف کتاب «تصمیم گیری اجتماعی و رشد مهارتهای زندگی» چنین می گوید:«

-    مهارت های زندگی یعنی ایجاد روابط بین فردی مناسب و مؤثر، انجام مسئولیتهای اجتماعی، انجام تصمیم گیری های صحیح، حل تعارضها و کشمکش‌ها بدون توسل به اعمالی که به خود و یا دیگران صدمه می زند».

-     برنامه مهارت های زندگی بر این اصل استوارند که:

-     کودکان و نوجوانان حق دارند توانمند شوند و نیاز دارند که بتوانند از خودشان و علایقشان در برابر موقعیت های سخت زندگی دفاع کنند.

مهارتهای اصلی ده گانه

-     . 1توانایی تصمیم گیری

-      2. توانایی حل مسئله

-     3. توانایی تفکر خلاق

-      4. توانایی تفکر نقادانه

-      5. توانایی رابطه مؤثر

-     . 6توانایی برقراری روابط بین فردی سازگارانه

-      7. توانایی آگاهی از خود

-      8. توانایی همدلی با دیگران

-      9. توانایی مقابله با هیجان ها

-      10. توانایی مقابله با استرس ها

 

-      حال پژواک ایران سه سؤال مطرح می کند و از مخاطبان ارجمند خود تقاضای همکاری و تبادل نظر دارد:

-      1. نظام آموزش و پرورش تا چه حدّی به آموزش مهارت های زندگی اهمیت می دهد؟

-      . 2سهم سیستم آموزش و پرورش کشور در پایین نگه داشتن عزت نفس، ناتوانی در بیان احساسات و فقدان مهارت های ارتباطی بین دانش آموزان چه قدر بوده و چگونه می توان آن را برطرف ساخت؟

-      3. با چه مکانیزمی می توان امکان بیان انتقادات افراد را از کانال های منطقی فراهم ساخت و از انباشت احساسات منفی کاست؟

-     یادگیری دانش آموز

-      یادگیری و تمرین مهارت های زندگی

-      تقویت و یا تغییر نگرش، ارزش و رفتار

-      رفتارهای سالم و مثبت

-     پیشگیری از مشکلات بهداشتی

-      زنجیره عوامل انگیزشی، دانش، نگرش، ارزش ها و رفتار سالم

-      آموزش مهارت های زندگی

-      سلامت روانی

-      آمادگی رفتاری

-      رفتار سالم و مفید اجتماعی

-      مدل تأثیر نحوه آموزش مهارت های زندگی

-     اجرای برنامه های آموزش مهارت های زندگی

-      جلسات تقویتی

-      آثار بلند مدت

-      آثار کوتاه مدت

-      آثار میان مدت

-      افزایش دانش

-     تغییر نگرش

-      بهبود سطح بهداشت روان

-      تمایلات رفتاری مثبت

-      بهبود توانایی های روانی اجتماعی

-      بهبود فضای کلاس و رفتارهای مدرسه

-      بهبود روابط بین شاگردان و روابط معلمان و شاگردان

-      بهبود حضور در مدرسه

-      بهبود عملکرد تحصیلی

-      ایجاد تغییرات معنی دار در رفتار سلامت و رفتارهای اجتماعی

-      بروز تغییرات معنی دار در رفتار سلامت و رفتارهای اجتماعی

-      نگه داری و حفظ تغییرات مثبت در طی زمان

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید