ع ش ق چیست؟

ای که می پرسی نشان عشق چیست ؟!

 

 عشق چیزی جز ظهور مهر نیست ....

عشق یعنی مهر بی چون و چرا ؛ عشق یعنی کوشش بی ادعا ....

عشق یعنی مهر بی اما اگر ؛ عشق یعنی رفتن با پای سر .....

عشق یعنی دل تپیدن بهر دوست ؛ عشق یعنی جان من قربان اوست ....

عشق یعنی خواندن از چشمان او ؛ حرفهای دل بدون گفتگو .....

عشق یعنی عاشق بی زحمتی ؛ عشق یعنی بوسه بی شهوتی .....

عشق ، یار مهربان زندگی ؛ بادبان و نردبان زندگی .....

عشق یعنی دشت گلکاری شده ؛ در کویری چشمه ای جاری شده .....

یک شقایق در میان دشت خار ؛ باور امکان با یک گل بهار .....

در خزانی برگریز و زرد و سخت ؛ عشق تاب آخرین برگ درخت .....

عشق یعنی روح را آراستن ؛ بی شمار افتادن و برخاستن .....

 عشق یعنی زشتی زیبا شده ؛ عشق یعنی گنگی گویا شده .....

عشق یعنی مهربانی در عمل ؛ خلق کیفیت به زنبور عسل .....

عشق یعنی گل به جای خار باش ؛ پل به جای اینهمه دیوار باش .....

عشق یعنی یک نگاه آشنا ؛ دیدن افتادگان زیر پا .....

عشق یعنی تنگ بی ماهی شده ؛ عشق یعنی ماهی راهی شده .....

عشق یعنی آهویی آرام و رام ؛ عشق صیادی بدون تیر و دام .....

عشق یعنی برگ روی ساقه ها ؛ عشق یعنی گل به روی شاخه ها .....

عشق یعنی از بدیها اجتناب ؛ بردن پروانه از لای کتاب .....

عشق یعنی .....................................................................................

/ 0 نظر / 5 بازدید