راز موفقیت

1 ) خصوصیات افراد دنباله رورا بشناسید .
                                2)خود را از دنباله روی آزاد کنید.
                                3)موقعیت زندگی خود را ارزیابی کنید .
                                4)نگذارید دیگران شمارا اسیر خواسته های خود کنند
.
                                5)با افراد ممتاز معاشرت کنید.
                                6)مواظب شغل خود باشید .
                                7)خودتان ،خود را قربانی نکنید .
                                8)قوی باشید .
                                9)باترس مقابله کنید .
                                10)هیچ کس را بالاتر از خودقرار ندهید .
                                11)احترم دیگران را برای خود جلب کنید .
                                12 ) از گذشته درس بگیرید .
                                13) نگذارید افرادی شمارا به خاطر گذشته تان به
                                بازی بگیرند .
                                14)به آینده امیدوار باشید .
                                15 )همرنگ جماعت نشوید بپذیرید که تنها هستید .
                                16)موفقیتهایتان را به رخ دیگران نکشید .
                                17)سفره دل خود را برای همه باز نکنید .
                                18)به گفتار واعمال خود بیندیشید .
                                19)انتظار نداشته باشید دیگران شما را درک کنند .
                                20) دیگران را همانطور که هستند بپذیرید .
                                21) توقع خود را از دیگران محدود کنید .
                                22) از افراد منفی باف فاصله بگیرید .
                                23) از گزافه گویی بپرهیزید .
                                24)دیگران را مقصر ندانید .
                                25 ) رفتار درست را به دیگران بیاموزید .
                                26) در هر موقعیتی خود را زنده وخلاق نگه دارید .
                                27) قدر وارزش خود رابدانید .
                                28) سازنده وثمر بخش باید .
                                29)به آرامش درونی وشادمانی دست یابید .
                                30) بدانید برای آنکه شاهد موفقیت باشید هیچ گاه
                                دیر نیست
                                منبع: کتاب آخرین راز شاد زیستن (اندرو متیوس)
                               

/ 0 نظر / 9 بازدید