چگونه دیگران را درک کنیم؟

 چگونه در مورد رفتار دیگران داوری می کنیم؟

برای فهم و درک رفتار دیگران چگونه باید عمل کنیم؟

چرا افراد قضاوت یکسان از یک رخداد واحد ندارند؟

این جمله را بسیار شنیده ایم که فردی می گوید دیگران مرا درک نمی کنند. براستی چه چیزی باعث می شود که ما از منظور گوینده ی سخن یا از دلیل کننده ی یک کار آنچنان که مورد نظر اوست آگاه نشویم؟اصولا درک دیگران چگونه ممکن میشود؟ و آیا به واقع این امکان وجود دارد که ما از منظور دیگران به همان کیفیتی که مد نظر آنان است مطلع شویم؟و.....

همانطور که میدانید رفتار هر کس واکنشی است که رابطه ی مستقیم با درک فرد دارد. یک رخداد واحد امکان دارد موجب خوشحالی فردی شود و همان رخداد شاید بهت و حیرت دیگری را در پی داشته باشدویا...

به راستی چه فرآیندی باعث درک متفاوت افراد از موضوعات مشابه می شود؟راجرز مبدع نظریه ی " مراجع محوری" معتقد است که تنها کسی که قادر است و می تواند بصورت کامل از دلایل یک رفتار آگاه باشد فقط خود فرد است( البته بعضی از رفتارها ریشه در نا خود آگاه فرد دارد و فاعل کار نیز شاید براستی از دلایل انجام کار آگاه نباشد).

دیگران به میزانی که از چارچوب داوری(مرجع قیاس درونی )فرد مطلع میشوند به همان اندازه نیز می توانند نسبت به رفتار فرد شناخت پیدا کنند." مرجع قیاس درونی" به تجربیاتی گفته میشود که در لحظه ای مشخص در خود آگاه فرد قرار داردو شامل تمام احساسات و ادراکات و خاطرات و... فرد می شود .به عبارت دیگر «مرجع قیاس درونی» دنیای ذهنی فرد است که فقط خود او به صورت کامل و تمام نسبت به آن شناخت دارد و دیگران بصورت نسبی می توانند نسبت به آن آگاهی پیدا کنند.پس ما هر چه بتوانیم به بخشهای بیشتری از دنیای درونی فرد پی ببریم به همان میزان نیز از دلایل وجود افکار و اعمال او شناخت پیدا می کنیم و راه نزدیکی با او وحل مشکلاتش را بیشتر خواهیم یافت.

نظریه ی مراجع محوری از آن جهت ارزشمند است که سعی میکند رفتار فرد را از منظر خود فرد مورد بررسی قرار دهد.در این نظریه به محتوای احساسی و عاطفی گفتار و اعمال توجه میشود. این دیدگاه انسان را موجودی منطقی و اجتماعی و سازنده می داند که توانائی لازم برای رشد را دارد و به انسان فرصت کافی میدهد تا خوبیها ی او امکان بروز و تجلی در گفتار و رفتارش را پیدا نماید.

 

 

/ 0 نظر / 58 بازدید